Valbreken

Mae Ukemi

Ushiro Ukemi

Zempo Kaiten

Yoko Ukemi

Houdgrepen

Hon Kesa Gatame

Kami Shiho Gatame

Kata Gatame

Kusuru Kami Shiho Gatame

Yoko Shiho Gatame

Tate Shiho Gatame

Makura Kesa Gatame

Ushiro Kesa Gatame

Kuzuru Kesa Gatame

Wurgingen

Gyaku Juji-Jime (basis)

Hadaka Jime (Basis)

Kata Juju-Jime (basis)

Sode-Gurama-Jime (basis)

Okure Eri-Jime (basis)

Tsukkomi-Jime (basis)

Nami Juji-Jime (basis)

Sankaku-Jime (basis)

Ryote-Jime (basis)

Klemmen

Ude Garami (basis)

Ude Hishigi Ashi-Gatame

Ude Hishigi-Gatame

Ude Hishigi Sankaku-Gatame

Ude Hishigi Juji-Gatame (basis)

Ude Hishigi Te-Gatame (basis)

Ude Hishigi Waki-Gatame (basis)

Worpen

Ashi Guruma

De Ashi Barai

Hane Goshi

Harai Goshi

Harai Tsuri Komi Ashi

Hiza Guruma

Oppon Seoi Nage

Kata Guruma

Koshi Guruma

Ko Soto Gake

Ko Soto Gari

Ko Uchi Gari

Morote Seoi Nage

O Goshi

Okuri Ashi Barai

O Soto Gari

O Uchi Gari

Sassea Tsuri Komi Ashi

Tai Otoshi

TamoeNage

Tsuri Komi Goshi

Uchi Mata

Uki Goshi

Uki Otoshi